Direkteure en Beamptes Dekking vir Private Maatskappye

Soos baie klein besighede, kan u firma 'n private korporasie wees met slegs 'n paar aandeelhouers. Aangesien u maatskappy nie op 'n openbare aandelebeurs genoteer is nie, kan u aanvaar dat dit nie nodig is vir direkteure en beamptes aanspreeklikheidsdekking nie. Ongelukkig sal hierdie aanname verkeerd wees. Direkteure en beamptes van private maatskappye is onderhewig aan regsgedinge vanuit 'n wye verskeidenheid bronne. Dit sluit in mededingers, verkopers, werknemers, reguleerders en kliënte.

Kleinsake-eienaars kan direkteure en beamptes (D & O) aanspreeklikheidsdekking op sigself of as deel van 'n bestuursverpligtingebeleid aankoop. Laasgenoemde is 'n tipe pakketbeleid wat D & O, werkpraktyksaanspreeklikheid en fidusiêre aanspreeklikheid insluit ('n soort foute en weglatings dekking vir bestuurders van werknemersvoordeelfondse).

D & O-beleide is nie eenvormig nie en wissel van een na die ander. Baie versekeraars het verskeie beleidsvorms ontwikkel. Elke beleid is oor die algemeen aangepas vir 'n spesifieke soort organisasie, soos privaat, openbare of nie-winsgewende maatskappye. Omdat die meeste klein ondernemings nie publieke maatskappye is nie, fokus hierdie artikel op D & O-beleide wat ontwerp is vir private maatskappye.

-Eise wat

D & O-polisse is op eisgemaakte grondslag van toepassing, wat beteken dat hulle eise dek wat gedurende die polisperiode gemaak is. Beleide verskil in hul eisrapporteringsvereistes. Sommige beperk dekking tot eise wat gedurende die polisperiode gerapporteer is.

Ander sluit in eise wat gedurende 'n bepaalde tydperk (soos 60 dae) gerapporteer is nadat die polis verstryk het. Sommige beleide bied die opsie om 'n uitgebreide verslagtydperk te koop.

vrywaring

Direkteure en beamptes is persoonlik aanspreeklik vir dade wat hulle pleeg terwyl hulle hul pligte namens die korporasie uitvoer.

Dus, 'n maatskappy se verordeninge stel gewoonlik dat die firma direkteure en beamptes sal vrywaar vir die koste (skadevergoeding en verdedigingskoste) van regsgedinge. Staatsreg kan 'n maatskappy verbied om skadeloosstelling vir sekere vorme van eise te verskaf.

Versekeringsooreenkomste

'N Tipiese private maatskappy se D & O-beleid sluit die volgende drie versekeringsooreenkomste in.

Belangrike Terminologie

Die dekking wat deur 'n D & O-beleid verskaf word, kan breed of smal wees, afhangend van die wyse waarop sekere sleutelterme gedefinieer word.

Terwyl sommige D & O-beleide betrekking het op strafregtelike verrigtinge wat teen 'n direkteur of beampte geliasseer word, word dekking gewoonlik beperk tot verdedigingskoste tensy 'n hof die individu van die kriminele klagtes onthef.

Verdediging en Nedersetting

Baie beleide wat vir private maatskappye ontwerp is, verklaar dat die versekeraar 'n plig het om te verdedig. In hierdie geval kies die versekeraar die prokureur en beheer die versekerde se verdediging.

Indien 'n polis nie 'n plig om te verdedig nie, het die versekerde in die algemeen die reg om die prokureur te kies (hoewel die versekerde se keuse onderhewig is aan die versekeraar se goedkeuring). In hierdie geval sal die versekeraar die versekerde vrywaar vir die koste van die verdediging van die eis.

Baie beleide bevat 'n "hamer" -klousule wat van toepassing is indien die versekerde 'n skikkingsaanbod wat deur die versekeraar aanbeveel word, verwerp en deur die eiser aanvaar word. Hierdie klousule vereis gewoonlik dat die versekerde 'n gedeelte van die verskil tussen die werklike vereffeningsbedrag en die bedrag wat die versekeraar aanvanklik aangebied het, betaal.

uitsluitings

Uitsluitings verskil van een beleid na 'n ander. Byna alle D & O-beleide sluit eise uit:

In die meeste beleide bevat die versekerde versekerde versekerings 'n uitsondering vir aandeelhouers afgeleide pakke . Dit is kostes wat deur die aandeelhouers namens die maatskappy teen 'n direkteur of kantoor geliasseer word. Aandeelhouers mag beweer dat die direkteur of beampte dade gepleeg het wat die maatskappy benadeel het.

Limiet en Retensie

'N D & O-beleid sluit gewoonlik 'n enkele limiet in. Let daarop dat verdedigingskoste die limiet verminder. Die limiet is van toepassing op skadevergoeding en verdedigingskoste wat betaal is as gevolg van alle eise wat gedurende die polisperiode gemaak is.

'N Retensie geld gewoonlik vir vrywaring en entiteit dekking (Kant B en Kant C). Dit is 'n gespesifiseerde bedrag wat die versekerde vir elke eis moet betaal. Die retensie geld vir Side B dekking indien die korporasie versuim om 'n direkteur of beampte te red vir enige ander rede as die korporasie se insolvensie.