Voorbeeld Kontrak vir Consulting Services

Hierdie steekproefkontrak vir konsultasiedienste bepaal die regsverhouding tussen een maatskappy wat konsultasiedienste aan 'n ander in die provinsie British Columbia lewer, maar kan in enige provinsie of gebied gebruik word. Voel dit vry om dit aan te pas by jou kontrakbehoeftes en gebruik dit.

(Onthou al; dit is altyd 'n goeie idee om 'n prokureur 'n kontrak te hersien voordat jy dit onderteken.)

BizTech Inc.

Standaard Kontrak vir Raadgewende Dienste

Hierdie Ooreenkoms word gemaak op hierdie dag van -------, 20-- tussen __________________________ ("Kliënt"), met sy hoofkantoor by 4595 MacDonald Drive, Burnaby, BC en BizTech Inc. ("BizTech Inc "), met sy hoofkantoor van besigheid by 10517-A Juniper Way, Delta, BC

In oorweging dat Kliënt BizTech Inc. behou om ondersteuningsdienste vir Kliënt te verrig, is dit soos volg ooreengekom:

1. Vergoeding en Termyn

Kliënt behou hiermee BizTech Inc. en BizTech Inc. stem hiermee in om die volgende dienste te verrig: Raadgewende dienste van BizTech Inc. soos vereis deur die kliënt, tot 31 Desember 20 -. BizTech Inc. sal op verskeie tye dienste verrig by die Kliënt se hoofkwartier, by ander Kliëntfasiliteite, of by BizTech Inc., soos deur Client aangedui. BizTech Inc. sal die dienste op verskillende tye en vir verskillende tydperke soos deur die kliënt aangedui, uitvoer.

Die volgende gelde sal van toepassing wees:

.......... $ X per uur vir dienste.

Redelike en noodsaaklike besigheids- en reisuitgawes wat eintlik deur BizTech Inc. aangegaan is, sal deur die Kliënt vergoed word by die indiening van uitgawe verslae met back-up dokumentasie. Al sodanige uitgawes en alle reisplanne moet vooraf deur die kliënt goedgekeur word.

BizTech Inc. sal gedetailleerde fakture verskaf en sal, op versoek, rugsteundokumentasie handhaaf en verskaf vir 'n tydperk van een jaar vanaf die datum van die onderskeie fakture. Kliënt sal binne dertig dae se faktuur volle betaling vir dienste maak. As BizTech Inc. 'n regstappe aanhangig maak om enige somme wat ingevolge hierdie Ooreenkoms verskuldig is, in te vorder, is dit geregtig om, behalwe alle skadevergoeding, die koste van invordering, insluitende redelike prokureursfooie, in te vorder.

Hierdie Ooreenkoms begin op die bogenoemde datum en bly van krag totdat alle verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms behoorlik afgehandel is. Enige party by hierdie Ooreenkoms kan hierdie Ooreenkoms met of sonder rede beëindig deur ten minste 21 dae skriftelike kennisgewing aan die ander party te verskaf.

2. Waarborge deur BizTech Inc.

BizTech Inc. verteenwoordig en waarborg aan Kliënt dat dit die ervaring en vermoë het om die dienste wat deur hierdie Ooreenkoms vereis word, uit te voer; dat dit die dienste op 'n professionele , bekwame en tydige wyse sal uitvoer; dat dit die bevoegdheid het om hierdie ooreenkoms te betree en uit te voer; en dat die uitvoering van hierdie Ooreenkoms nie inbreuk maak op of skend aan die regte van enige derde party of enige federale, provinsiale en munisipale wette oortree nie. Kliënt sal die nodige opleiding verskaf vir bykomende produkte of dienste wat deur hierdie Ooreenkoms vereis word, wat nie binne BizTech Inc se kundigheidsgebied val nie.

3. Onafhanklike Kontrakteur

BizTech Inc. erken dat die dienste wat ingevolge hierdie Ooreenkoms gelewer word uitsluitlik as 'n onafhanklike kontrakteur sal wees . BizTech Inc. mag nie namens die kliënt enige kontrak of verbintenis aangaan nie. BizTech Inc. erken verder dat dit nie as 'n geaffilieerde of filiaal van Kliënt beskou word nie, en is nie geregtig op enige Kliënte se werkregte of voordele nie. Dit word uitdruklik verstaan ​​dat hierdie onderneming nie 'n gesamentlike onderneming is nie .

4. Vertroulikheid

BizTech Inc. erken en erken dat hierdie ooreenkoms 'n vertroulike verhouding tussen BizTech Inc. en Client skep en die inligting rakende die kliënt se sake, kliënte, verkopers, finansies, eiendomme, werkswyse, rekenaarprogramme en dokumentasie en ander sodanige inligting, hetsy skriftelik, mondeling of andersins, is vertroulik van aard. Al hierdie inligting rakende die kliënt word hierna gesamentlik na verwys as "vertroulike inligting." BizTech Inc. stem in om die Kliënt Inligting Sekuriteit prosedures te volg en andersins alle redelike voorsorgmaatreëls te tref vir die beskerming van vertroulike inligting.

5. Nie-openbaarmaking

BizTech Inc. is dit eens dat, behalwe soos deur die kliënt aangedui, dit nie te eniger tyd gedurende of na die termyn van hierdie ooreenkoms enige vertroulike inligting aan enige persoon sal openbaar nie en dat dit by die beëindiging van hierdie Ooreenkoms alle dokumente aan die kliënt sal oorskakel , vraestelle en ander aangeleenthede in sy besit of beheer wat verband hou met die kliënt. BizTech Inc. stem verder in om sy werknemers en subkontrakteurs te bind tot die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.

6. Toekenning

BizTech Inc. is dit eens dat sy werkproduk wat in die uitvoering van hierdie ooreenkoms geproduseer word, die eksklusiewe eiendom van die kliënt bly en dat dit nie die werkproduk sal verkoop, oordra, publiseer, openbaar of andersins beskikbaar stel aan derde partye sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van die kliënt nie . Enige regte wat ingevolge hierdie Ooreenkoms aan BizTech Inc. verleen word, sal nie die kliënt se eksklusiewe eienaarskap van die werkproduk beïnvloed nie.

7. Kantoorreëls

BizTech Inc. sal voldoen aan alle kantoorreëls en -regulasies, insluitende sekuriteitsvereistes, wanneer dit op die kliënt se perseel is.

8. Botsing van belange

BizTech Inc. sal nie 'n gratifikasie van enige tipe aan enige Kliëntwerknemer of agent bied nie.

9. Beheer van wet

Hierdie Ooreenkoms word uitgelê en afgedwing in ooreenstemming met die wette van die provinsie British Columbia.

10. Volledige ooreenkoms en kennisgewing

Hierdie ooreenkoms bevat die volle begrip van die partye en mag nie gewysig word sonder die spesifieke skriftelike toestemming van beide partye nie. Enige kennisgewing wat kragtens hierdie Ooreenkoms gegee word, sal voldoende wees indien dit skriftelik is en per gesertifiseerde of geregistreerde pos gestuur word.

IN WAARHEID,

Kliënt en BizTech Inc. het hierdie ooreenkoms behoorlik uitgevoer vanaf die dag en jaar eerste hierbo geskryf.

BIZTECH INC. KLANTMAATSKAPPY, INC.
deur: deur:
naam: naam:
Titel: Titel:
datum: datum: