Navorsingsnavorsing - Vertrouensintervalle

Goeie Opname Navorsingsontwerp poog om steekproeffout te verminder

In opname navorsing word statistieke toegepas op gerandomiseerde monsters. Hierdie statistieke verteenwoordig die mate waarin 'n navorser kan vol vertroue dat die studiemonster redelik geldig en betroubaar is .

Wat is 'n vertroueinterval?

'N Vertrouensinterval is die foutmarge wat 'n navorser sou ervaar as hy of sy ' n spesifieke navorsingsvraag kan sê, sê van elke lid van die teikenpopulasie en ontvang dieselfde antwoord wat die lede van die steekproef in die opname gegee het.

Byvoorbeeld, as die navorser 'n vertrouensinterval van 4 en 60% van die deelnemers in die opname-monster gebruik het, het geantwoord: "Sal aanbeveel vir vriende," kan hy seker wees dat tussen 54% en 64% van die lede van die hele teikenpopulasie sê ook "sal aanbeveel vir vriende" wanneer dieselfde vraag gevra word. Die vertrouensinterval, in hierdie geval, is +/- 4.

Wat is 'n vertroue vlak?

'N vertroue vlak is 'n uitdrukking van hoe selfversekerd 'n navorser kan wees van die data verkry uit 'n monster. Vertroue vlakke word uitgedruk as 'n persentasie en dui aan hoe gereeld daardie persentasie van die teikenpopulasie 'n antwoord sal gee wat binne die vertrouensinterval lê. Die mees gebruikte selfvertroue vlak is 95%. 'N Verwante konsep word statistiese betekenis genoem.

'N Navorser se vertroue in die waarskynlikheid dat sy steekproef werklik verteenwoordigend van die teikenpopulasie is, word beïnvloed deur 'n aantal faktore.

'N Navorser se vertroue in hul studieontwerp en implementering - en 'n bewustheid van sy beperkings - is grootliks gebaseer op drie belangrike veranderlikes: Voorbeeldgrootte, frekwensie van respons en bevolkingsgrootte. Navorsers het lank ooreengekom dat hierdie veranderlikes tydens die navorsingsbeplanningsfase noukeurig oorweeg moet word.

Kreatiewe Navorsingstelsels wys daarop dat:

Die wiskunde van waarskynlikheid bewys dat die grootte van die bevolking irrelevant is, tensy die grootte van die monster 'n paar persent van die totale populasie wat u ondersoek, oorskry. Dit beteken dat 'n steekproef van 500 mense ewe nuttig is om die menings van 'n staat van 15.000.000 te ondersoek, aangesien dit 'n stad van 100,000 sou wees.

Die generering van 'n verteenwoordigende monster kan 'n duur en tydrowende proses wees. Navorsers sien altyd 'n afweging tussen die vertroue vlak wat hulle graag wil verkry - of die mate van akkuraatheid wat hulle moet bereik - en die vertroue wat hulle kan bekostig.

Voorbeeld Grootte in Kwalitatiewe Navorsingsnavorsing

Kwalitatiewe navorsing is verkennend of beskrywend van aard en fokus nie op getalle of meting nie. Maar kommer oor die steekproeffout in kwalitatiewe opnames is nog steeds geldig. As 'n voorbeeld, as 'n steekproef verteenwoordigend van die teikensalgemeenskap is, sal die temas of patrone wat uit die navorsing voortspruit, die groter bevolking weerspieël wat van belang is vir die navorser. As die steekproef beide representatief is en uit 'n groot persentasie van die teikenpopulasie bestaan, sal vertroue in die akkuraatheid van data wat uit die steekproef verkry word, geneig wees om hoog te wees.

Bepaling van steekproefgrootte in ondersoeke

Verskillende reëls is van toepassing op kwantitatiewe navorsing en kwalitatiewe navorsing ten opsigte van die bepaling van steekproefgrootte. Oor die algemeen moet 'n navorser 'n duidelike idee hê van hoe die data gebruik sal word om selfvertroue te hê in die data wat gegenereer word deur kwalitatiewe opname navorsing. Die data kan die basis vorm vir 'n beskrywende verhaal (soos in 'n gevallestudie of etnografiese navorsing) of dit kan op 'n verkennende wyse dien om relevante veranderlikes te identifiseer wat later vir korrelasies in 'n kwantitatiewe studie getoets kan word.

Voorbeeld Grootte in Kwantitatiewe Surveys Navorsing

Kwantitatiewe navorsing behels dikwels vergelykings tussen marksegmente of subgroepe van 'n teikenmark. Omdat kwantitatiewe navorsing nommerdrewe is, kan die vasstelling van 'n gemaklike steekproef redelik maklik wees. Vir elke belangrike groep of segment in 'n studie sal 'n navorser hoop om 100 deelnemers te ondersoek. Hierdie nommer is 'n aanbeveling en nie 'n absolute nie. 'N Marknavorser sal 'n aantal relevante veranderlikes oorweeg om die grootte van 'n steekproef in opnamesnavorsing te bepaal.

Wanneer 'n opname marknavorsing gedoen word, is die doel om uit die steekproef af te lei wat waarskynlik waar is van die teikenalgemeen. 'N Voorbeeld verskaf data wat waargeneem of bekend kan word. Uit hierdie waargenome of bekende data kan 'n navorser die mate waaraan 'n onbekende waarde of parameter in 'n teikenpopulasie gevind kan word, skat .

Kwantitatiewe opnamesnavorsing is gebaseer op die idee van 'n normale simmetriese kurwe wat in die gedagte van die navorser die teikensalgemeen verteenwoordig - die bevolking waaroor die navorser moet skat eerder as om parameters eintlik te ken . 'N verteenwoordigende monster laat 'n navorser toe om uit die steekproefdata 'n beraamde reeks waardes te bereken wat waarskynlik die onbekende waarde of parameter van belang sal insluit. Hierdie geskatte waardebereik verteenwoordig 'n area op die normale kurwe en word gewoonlik as 'n desimale of 'n persentasie uitgedruk.

Die Normale Kromme en Waarskynlikheid

'N Normale, simmetriese kurwe is 'n visuele uitdrukking van waarskynlikheid. Kom ons kyk na 'n eenvoudige heuristiese: 'n Aktiwiteit by 'n wetenskapsentrum laat 'n groot aantal balle val tussen twee akrielplate, een op 'n slag. Elke bal val deur dieselfde opening bo-aan die skerm en val dan tussen enige vertikale, parallelle skeidsels wat die stapels balle skei sodra hulle aan die slaap kom. Na 'n paar uur het die balle die vorm van 'n normale kromme gevorm. Die kromme verander 'n bietjie, aangesien elke nuwe ingevoerde bal die massa balle tref wat eers aangebreek het. Maar oor die algemeen is die simmetriese kromme duidelik en dit het natuurlik plaasgevind, onafhanklik van enige aksie deur die Wetenskapsentrum waarnemers of personeel. Die geboë vorm wat die balle vorm, weerspieël die waarskynlikheid dat die meeste balle in die middel val en daar bly. Minder balle sal dit in die verre hoeke van die kromme maak - party sal onvermydelik, maar hulle is min in getal.

Hierdie normale kromme is soortgelyk aan die konsep van 'n monster. Elke keer as die uitstalling uitgegooi word en die balle weer in die Galton-boks val, sal die opset van die stapels balle net 'n bietjie anders wees. Maar met verloop van tyd sal die vorm van die kromme nie veel verander nie en die patroon sal waar bly.