Hoe om tydverlengings in konstruksie kontrakte te versoek

Tyd Uitbreiding en die Konstruksie Kontrak

Kontraktietyduitbreidings is gebaseer op die vermoë om te demonstreer dat vertragings plaasgevind het in die konstruksieskedule wat die voltooiingsdatum van die projek raak. All-time uitbreidings is as gevolg van vertragings buite die Kontrakteur se beheer, baie van hulle as deel van veranderingsversoeke . Tyduitbreidingsversoeke word normaalweg in kontrakvoorsiening gespesifiseer en versoek om tyduitbreidings moet gemaak word na aanleiding van alle stappe en dokumentasie onder die kontrakriglyne.

Is u geregtig om 'n tyduitbreiding te eis?

Tyduitbreidingsversoeke is geldig as gevolg van die volgende omstandighede:

  1. Regskwessies affekteer die projek se voltooiing of die kontrakteur se prestasie
  2. Lang looditems, aangevra deur eienaar, is nie ontvang nie
  3. Die Eienaar vra vir 'n vertraagde begin
  4. Nuwe of ekstra werk nie ingesluit in die oorspronklike omvang of kontrak nie
  5. Ongewone of ongunstige weerstoestande
  6. Ontmoeting van sub-oppervlak toestande wat verskil van die planne

Dit is ook belangrik om te beklemtoon dat die uitbreidings vir die volgende redes geweier sal word:

Dit is baie belangrik om rekords te hou van alle veranderinge, dokumente, e-posse en skedule wat u versoek kan regverdig.

Hoe is die proses om 'n tyduitbreiding te versoek

Wanneer u 'n tyduitbreiding versoek, moet sekere stappe gevolg word. Andersins kan die tyduitbreiding dalk nie goedgekeur word nie. Normaalweg moet die Kontrakteur die Projekbestuurder in kennis stel wanneer 'n probleem die projekskedule kan beïnvloed.

'N Formele brief moet gerig word aan die Kontrakadministrateur wat die tydsuitbreiding versoek en die redes waarom daardie dae by die konstruksieskedule gevoeg moet word.

Die Kontrakadministrateur moet dan die brief aan die Projekbestuurder oorhandig vir evaluering en goedkeuring of verwerping. As die tydsuitbreiding toegestaan ​​word, moet die Projekbestuurder skriftelik antwoord en 'n veranderingsorder uitgereik word. Sekere kontrakte spesifiseer dat versoeke vir die uitbreiding van die tyd binne 'n spesifieke tydraamwerk gedoen moet word, indien nie; die tyduitbreidingseis sal ook verwerp word.

Ondersteunende dokumente tydens die eisproses

Die tydsuitbreiding wanneer dit behoorlik aangebied word, moet die volgende ondersteunende dokumente bevat:

Bykomende items wat in ag geneem moet word tydens die tyduitbreidingsversoek

Tyduitbreidingsversoek moet ook die volgende oorweeg:

U brief moet konsekwent wees en moet die kontrakklousule verwys wat die versoek toelaat, 'n skedule wat die vertragingsredes en die voorgestelde herstelplan kan bewys.

Dit sal ook die skade insluit, indien enige, die aantal kalender- of werksdae wat aangevra word en die impakte aktiwiteite wat vertraag word deur die veranderinge.

Voorbeeldbrief Goedkeuring van 'n Tyduitbreiding:

Die Kontrakteur,

Kontrakteur Adres

Kontrak Naam

Kontraknommer

Uitbreiding van tyd

Ek verwys na u verlenging van tydseisdatum gedateer (voeg datum van die eis in.) In ooreenstemming met klousule (voeg die kontrakklousule) van die Algemene Kontrakvoorwaardes, verleen die Rektor verlengings van tyd:

  • Voeg aantal gevraagde dae in en redes vir die tyduitbreiding.

Die kontraktuele voltooiingsdatum (soos voorheen verleng) was (voeg kontrak voltooiingsdatum in, insluitend vorige tyduitbreidingsgoedkeurings). Hierdie uitbreiding van (aantal dae) dae maak (voeg nuwe voltooiingsdatum) die kontraktuele voltooiingsdatum in

Onderteken deur

Gemagtigde Persoon