Verstaan ​​jou ervaring Rating Worksheet

Soos baie besighede, kan u maatskappy kwalifiseer vir ondervindingsklassifikasie onder u werknemersvergoedingsbeleid . As u firma onderhewig is aan ondervinding, sal 'n ondervinding wysiger op u polis verskyn.

Ervaringsmodifier

'N Ervaringsveranderaar is 'n numeriese faktor wat vermenigvuldig word met jou premie. Die wysiger mag minder as, gelyk aan of groter as 1.0 wees. 'N Wysiger wat minder as 1,0 is, sal lei tot 'n krediet (premievermindering) terwyl 'n wysiger wat groter is as 1.0, 'n debiet (premieverhoging) tot gevolg sal hê.

Ervaringsmodifiseerders word bereken deur 'n werkersvergoedingsgraderingsorganisasie. Dit behoort die NCCI te wees as u maatskappy sake doen in 'n NCCI-staat. Andersins sal u wysiger waarskynlik bereken word deur u staatswerkers se vergoedingsgraderingsburo. Maak nie saak watter organisasie jou wysiger uitmaak nie, dit moet 'n werkblad verskaf wat verduidelik hoe jou wysiger vasgestel is. Die wysiger word bereken op grond van 'n drie jaar geskiedenis van u betaalstaat en verliese. Hierdie inligting word deur u versekeraar aan die graderingsorganisasie verskaf.

Hierdie artikel sal die NCCI se Ervaringsgraderingswerkblad verduidelik. Terwyl werkkaarte wat in nie-NCCI-state gebruik word, van die NCCI's mag verskil, bevat dit tipies dieselfde tipes inligting.

Opsomming Afdeling

Die boonste gedeelte van die werkblad bestaan ​​uit 'n rekeningopsomming. Hierdie afdeling bevat die volgende inligting:

Ervaringsperiode

Die hoof werkkaart is vertikaal verdeel in drie afdelings, een vir elke jaar wat ingesluit is in die ervaring-beoordelingsperiode. Elke afdeling som die premie- en verliesinligting vir die aangeduide jaar op. Die data is so gerangskik dat die oudste inligting boaan is. Veronderstel jou 2015-wysiger is bereken op grond van data vanaf 1 Januarie 2011 tot 1 Januarie 2014. Die data vir die tydperk 1 Januarie 2011 tot 1 Januarie 2012 sal bo-aan verskyn. Dit sal gevolg word deur data vir die volgende jaar (2012 tot 2013). Data vir die jongste jaar (2013 tot 2014) verskyn onderaan.

Vir elkeen van die drie jaar word die polisnommer en die polis-effektiewe datums in die werkkaart opgeneem. Ook ingesluit is 'n 5-syfer-draer kode. Hierdie kode is toegeken deur die NCCI. Dit identifiseer die versekeraar wat die polis uitgereik het.

Klaskode, Loonstaat en Verwagte Verlies

Die werkkaart is so gerangskik dat jou klassifikasiekodes , betaalstaat en verwagte verliesdata aan die linkerkant van die bladsy verskyn. Eisinligting (aangespreek in Deel Twee van hierdie artikel) verskyn aan die regterkant.

Die tabel hieronder toon die tipe inligting wat in die eerste ses kolomme van die werkblad verskyn. Die eerste kolom (Kode) dui die klassifikasiekodes aan wat aan u besigheid toegewys is.

In hierdie voorbeeld is daar twee klaskodes, 8810 (Kantoorwerkers) en 8742 (Buite-verkopers).

In die tweede kolom word die verwagte verlieskoers (ELR) genoem. Die ELR is 'n dollarbedrag bereken deur aktuarisse. Dit is gebaseer op premie- en verliesdata vir alle werkgewers in u nywerheidsgroep. Die ELR is die dollarbedrag wat u versekeraar verwag om uit te betaal op verliese per $ 100 van die betaalstaat. Byvoorbeeld, as die ELR 0,10 is, verwag jou versekeraar om tien sent op verliese te spandeer vir elke $ 100 van jou betaalstaat.

kode ELR D-verhouding betaalstaat Verwagte Verliese

Verwagte primêre verliese

8810 0,10 0,38 3500000 3500 1330
8742 0,25 0,32 1800000 4500 1440

Verwagte verliese word bereken deur die ELR keer jou loonstaat te vermenigvuldig (gedeel deur 100). In die bostaande voorbeeld word verwagte verliese vir kode 8810 soos volg bereken:

.10 X 3.500.000 / 100 = 3500

Hier is die berekening vir kode 8742:

.25 X 1.800.000 / 100 = 4500

Primêre Versus Oortollige Verlies

Slegs 'n gedeelte van die groot verliese wat u aangaan, word gebruik vir die beoordeling van ervarings. Dit is om te verhoed dat 'n enkele groot verlies jou ervaringsmodifier ernstig beïnvloed. Die meeste lande het 'n drempel vasgestel (soos $ 15,000) wat primêre verliese van oortollige verliese skei. Die bedrag van 'n verlies tot en met die gespesifiseerde drempel is die primêre verlies . Die oorblywende verlies is die oortollige verlies . Afhangende van die tipe eis, kan al die primêre verlies, maar slegs 'n gedeelte van die oorskotverlies, gebruik word vir ervaringsgradering.

Om die primêre gedeelte van u verwagte verliese te bepaal, het aktuarisse 'n faktor ontwikkel wat die Kortingsverhouding (D-Verhouding) genoem word. Primêre verwagte verliese word bereken deur die afslagkoers tye van u verwagte verliese te vermenigvuldig. Wanneer primêre verwagte verliese afgetrek word van totale verwagte verliese, is die gevolg die oorskot van verwagte verliese.

Hier is die berekeninge van Verwagte Primêre Verlies vir die twee klaskodes wat hierbo getoon word:

Kode 8842: .38 X 3500 = 1330

Kode 8742: .32 X 4500 = 1440

Jou ervaring wysiger word bereken deur jou werklike verliese te vergelyk met jou verwagte verliese.

Eise en Werklike Verswakte Verlies

Die laaste vyf kolomme van die werkblad verskyn aan die regterkant van die bladsy. Hierdie kolomme bevat data wat verband hou met eise en werklike aangegaan verliese (wat beteken verliese wat u opgedoen het). 'N Voorbeeld word hier onder verskaf.

Eisdata IJ VAN Werklike Verlore Verliese Werklike Primêre Verlies
123456 05 F 18000 15000
654321 05 O 12000 5000
No.6 06 F 12000 12000

Eis data

Eise word gelys volgens eisnommer onder die eisdata-opskrif. In die bostaande voorbeeld word twee eise per nommer gelys. Klein eise (dié onder $ 2000) mag egter saamgeplaas word. 'N Groep eise word deur die letters "NEE" geïdentifiseer. Die letters word gevolg deur 'n nommer wat aandui hoeveel eise in die groep ingesluit word. In die bostaande voorbeeld beteken "NO6" dat ses eise saam gegroepeer word. Klein eise word slegs gekombineer as hulle dieselfde tipe besering behels, soos slegs medies.

Beseringskode en status

Regs van die eisdata is 'n kolom met die opskrif IJ. "IJ" beteken beseringskode. Dit is 'n numeriese kode wat die tipe eis aandui. Byvoorbeeld, "5" dui op 'n mediese alleen-eis terwyl "6" 'n tydelike ongeskiktheidseis (gedeeltelike of totale) beteken.

Naas die beseringskode is 'n kolom met die opskrif OF. Hierdie letters dui die eisstatus aan as 'O' of 'F.' Die letter "O" beteken die eis is steeds oop terwyl "F" beteken dat dit finaal is.

Die tabel hierbo bevat data vir agt eise. Ses mediese eise is saam gegroepeer terwyl die twee tydelike ongeskiktheidseise afsonderlik gelys word. Vir die doeleindes van hierdie voorbeeld is die drempel vir primêre verliese $ 15,000.

Werklike Verlore Verliese

Die laaste twee kolomme aan die regterkantse regterkant van die werkblad bevat data rakende u verliese aangegaan. Dit is werkersvergoedingsvoordele (mediese uitgawes en ongeskiktheidsuitgawes) wat u versekeraar namens u beseerde werkers betaal het. Verlies sluit in reserwes vir eise wat oop bly. 'N Reserwe is 'n bedrag wat u versekeraar opsy gesit het vir 'n toekomstige betaling.

Werklike Verlore Verliese beteken die verliese wat u opgedoen het ten opsigte van die eis (of groep eise) aangedui. Werklike Primêre Verlies verteenwoordig die gedeelte van u totale verliese wat as primêre verliese beskou word. Wanneer werklike primêre verliese van werklike verergerde verliese afgetrek word, is die resultaat werklike oorskotverlies. Slegs 'n gedeelte van oortollige verliese word gebruik vir die beoordeling van ervarings.

Ervaringsgradering aanpassing

In baie lande is medies-alleen eise onderworpe aan 'n Ervaringsgraadaanpassing (ERA). Wanneer die ERA van toepassing is, word slegs 30% van die eisbedrag gebruik vir ervaringgradering. Die oorblywende 70% word geïgnoreer. Die ERA is van toepassing op eise wat slegs mediese uitgawes genereer. Dit geld nie vir eise wat lei tot ongeskiktheidsuitgawes nie.

Beoordeling faktore

Die ervaringsgraderingsformule bevat twee faktore wat deur aktuarisse geskep word. Die eerste word 'n gewigsfaktor genoem. Hierdie faktor bepaal hoeveel van u werklike oortollige verliese gebruik word om u wysiger te bereken. Die gewigsfaktor is klein vir klein ondernemings en styg namate u maatskappy groei. As u maatskappy klein is en u groot verlies aangaan, sal die gewigsfaktor die impak van die verlies op u ondervinding wysiger beperk. Die verlies sal meer impak op jou wysiger hê as jou firma groter was.

Die tweede faktor word die ballas genoem . Soos die naam aandui, het die ballas 'n stabiliserende effek. Sy bedoeling is om jou wysiger van te ver af (af of af) van eenheid af te hou (1.0).

berekening

Die formule vir ervaringsgradering pas beide u werklike verliese en u verwagte verliese aan. Sodra albei getalle aangepas is, word u werklike verliese gedeel deur u verwagte verliese. Die resultaat is jou ervaring wysiger.

Eerstens word u werklike verliese bepaal deur die som van die volgende drie items te bereken:

  1. U Werklike Primêre Verlies Indien die ERA in u toestand van toepassing is, sal slegs 30% van u mediese eise in die formule ingesluit word.
  2. Stabiliseringswaarde Hierdie waarde word bepaal deur u verwagte oortollige verliese te vermenigvuldig met (1 minus die gewigsfaktor) en dan die ballast by te voeg.
  3. Jou verrekenbare oortollige verliese Dit is die hoeveelheid werklike oorskotverlies wat gebruik word vir ervaringgradering. Dit word bereken deur die gewigsfaktor te vermenigvuldig met u werklike oorskotverlies.

Vervolgens word u verwagte verliese bepaal deur die som van die volgende te bereken:

  1. U verwagte primêre verliese Hierdie nommer word deur die graderingsorganisasie verskaf.
  2. Stabiliseringswaarde Hierdie waarde word bereken op dieselfde wyse as hierbo aangedui
  3. Jou verrekenbare oortollige verliese Dit is die hoeveelheid verwagte oortollige verliese wat gebruik word vir ervaringgradering. Dit word bereken deur die gewigsfaktor te vermenigvuldig met u verwagte oortollige verliese.

Uiteindelik word u werklike verliese gedeel deur u verwagte verliese. Veronderstel byvoorbeeld dat u werklike verliese (gebaseer op die formule) $ 45,000 was en verwagte verliese was $ 50,000. Jou ervaring wysiger sal $ 45,000 / $ 50,000 of .90 wees.